Privacyverklaring Bundel

Versie 13 februari 2020 (download PDF)

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website Bundel.nl.

Contactgegevens

Adres: Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Telefoonnummer: 085-750 10 17
E-mailadres:  info@bundel.nl

 

Algemeen

Bundel gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jouw privacy is van groot belang. Wij zorgen
ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen
wij door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet. Wij houden ons
aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en
vertrouwelijk worden behandeld.

De verwerking van niet door de bezoeker verstrekte persoonsgegevens

Het is mogelijk om onze website(s) te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Voor statistische doeleinden verwerken wij via Google Analytics data over hoe jij op onze website
bent gekomen, op welk tijdstip(pen) jij onze website(s) bezoekt, welke pagina’s en onderdelen van
de website(s) die jij bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie jij opent.
Wij verzamelen deze gegevens zodat wij de inhoud van de website(s) kunnen aanpassen op de
wensen van de bezoekers van onze website(s). Voornoemde gegevens zijn niet-identificeerbaar en
tot jou persoonlijk te herleiden of terug te voeren. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven aan
derden.

Cookiebeleid

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met
pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van jouw
computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te
onthouden. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van
onze website.
Je kunt de cookies accepteren of weigeren. Heb je de cookies geaccepteerd, dan kan je ze later weer
uitzetten via de instellingen van jouw browser.

De verwerking van door de bezoeker verstrekte persoonsgegevens

Wij verzamelen via onze website ook persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan
enkel via het contactformulier. Via het contactformulier laat je jouw naam en e-mailadres achter,
zodat een medewerker contact met jou kan opnemen over de vraag die je hebt achtergelaten.
Enkel voor dit doel worden deze gegevens gebruikt. Mocht hierop geen vervolgtraject volgen, dan
zullen deze gegevens direct worden verwijderd.

Met welke rechtvaardiging verwerken wij jouw gegevens?

Een groot deel van jouw persoonsgegevens verwerken wij, omdat dit noodzakelijk is om onze
overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens
vanwege ons gerechtvaardigde belang om jou beter op de hoogte te kunnen houden van onze
activiteiten.
In sommige gevallen heb jij ons toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen
verwerken. Tot slot kan er op ons een wettelijke plicht rusten om jouw gegevens te bewaren. Dit zal
echter alleen het geval zijn als je ons een opdracht geeft tot dienstverlening of bemiddeling tot
dienstverlening.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De (statistische en niet-identificeerbare) gegevens die wij hebben verkregen vanuit het bezoek aan
onze website worden gekwantificeerd. Voor de duur van 6 maanden wordt deze data gebruikt ter
verbetering van onze website. Daarna wordt deze data verwijderd en zal wederom voor de duur van
6 maanden nieuwe data worden verzameld.

Door jou verstrekte persoonsgegevens bewaren wij enkel om contact op te nemen. Daarna worden
deze gegevens direct verwijderd. Wanneer wij diensten aan jou gaan verlenen of bemiddelen in de
dienstverlening door een derde, dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het verlenen van deze diensten door ons of een derde. Afhankelijk van de te verlenen dienst kan
het ons of de ingeschakelde derde wettelijk worden verplicht om bepaalde gegevens langer te
bewaren. Denk daarbij met name aan fiscale of administratieve boekhoudkundige redenen. Jij zult
over de exacte bewaartermijnen nader worden geïnformeerd bij de totstandkoming van de
betreffende opdracht.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden
of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken jouw
persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel
of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Jouw rechten ten aanzien van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je contact met
ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. Je hebt de volgende rechten:

  • het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • het krijgen van inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • het intrekken van toestemming
  • het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruikt

Geeft altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen.

Bezwaar en klachten

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bundel.
Je kunt dan een e-mail sturen naar info@bundel.nl. Wij zullen dan direct nadere uitleg geven over
welke gegevens wij van jou hebben en welke rechten je hebt.
Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kunt indienen.