Het is de schrik van iedere ondernemer die zich onaantastbaar waant. Via een gerechtelijke procedure word je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld. ‘Hoe kan dat dan?’ zal je denken, ‘Ik handel toch namens de vennootschap’. En toch is de kans aanwezig, met gevolg dat je voor de ontstane schade kunt opdraaien.

Binnen de kaders, ok
Om je gerust te stellen, is het wellicht goed om te vermelden dat de Nederlandse wetgever je als bestuurder van een vennootschap doorgaans een vrij ruime bewegingsvrijheid toekent. Haal je geen fratsen uit en handel je namens de vennootschap ‘volgens hetgeen van een normaal opererend bestuurder kan worden verwacht’? In dat geval hoef je je weinig zorgen te maken. De kans dat je dan met recht als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld is immers vrij klein. De wetgever beseft maar al te goed dat het drijven van een onderneming en het opstarten van een onderneming nu eenmaal gepaard gaat met het nemen van de nodige risico’s. Het enkele feit dat je als bestuurder een besluit neemt dat tot nadelige of verlieslatende gevolgen leidt is dan ook onvoldoende.

Out of the box, think twice!
Ga je als bestuurder daarentegen je boekje te buiten? In dat geval kan de wetgever weleens zijn tanden laten zien. Volgens het Nederlands recht dien je als bestuurder immers ‘je taken jegens de vennootschap op een behoorlijke wijze te vervullen’. Terecht zal je stellen dat deze bepaling wel erg vaag geformuleerd is. Om die reden dient aansluiting te worden gezocht bij hetgeen in de rechtspraak over de term onbehoorlijk bestuur is bepaald.

Zo heeft de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechterlijke instantie) bepaald dat van onbehoorlijk bestuur sprake is indien de bestuurder een ‘ernstig verwijt gemaakt kan worden’. Van een dergelijk ernstig verwijt is dan weer sprake ingeval ‘een redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden van de betreffende beslissing zou hebben afgezien’.

En concreet betekent dit?
Toegegeven, voor de leek is ook deze verdere uitdieping nog steeds weinig concreet. Tijd voor een aantal voorbeelden. Stel, je pleegt als bestuurder strafbare feiten of frauduleuze handelingen. Het zal je niet verbazen dat je dan niet meer als een behoorlijk bestuurder handelt. Ook het onttrekken van gelden uit je bedrijf voor louter persoonlijk gewin kan de wetgever doorgaans niet erg op prijs stellen. Neem je duidelijk financiële risico’s namens de vennootschap en dit op een buitensporige onverantwoorde wijze? Ook dan begeef je je op glad ijs. Een bekend voorbeeld is verder ook de situatie waarin je namens de vennootschap contracten met derden aangaat terwijl je donders goed weet dat de vennootschap haar contractuele verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

Wat als de tent de boeken sluit?
Een bijzondere situatie doet zich voor ingeval de vennootschap failliet gaat. In dat geval zal de aangestelde curator nagaan of de bestuurder voor zijn handelwijze aansprakelijk te stellen is. De wetgever stelt daartoe twee toetsingscriteria. Zo dient allereerst vast te staan dat sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Vervolgens moet de curator aannemelijk maken dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement heeft gevormd.

In een tweetal gevallen heeft de wetgever in het kader van een faillissementssituatie bepaald dat van onbehoorlijk bestuur sprake is. Denk hierbij aan de situatie waarin de bestuurder heeft nagelaten om een deugdelijke boekhouding te voeren en om tijdig de jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

In een dergelijk geval zal het aan de bestuurder zijn om aan te tonen dat het niet bijhouden van de administratie of het niet deponeren van de jaarrekeningen niet als een belangrijke oorzaak van het faillissement te gelden heeft.

We zijn nog in oprichting’
Waar je in de praktijk mogelijk ook niet altijd bij zal stilstaan is het feit dat zolang de vennootschap niet formeel is opgericht, je als oprichter van de vennootschap verantwoordelijk bent voor alle schulden die tijdens de oprichtingsperiode ontstaan. Alle handelingen die je verricht worden dan immers door jou verricht namens de ‘vennootschap in oprichting’ (ook wel de vennootschap i.o. genoemd). Na de oprichting van de vennootschap dient de vennootschap de door jou verrichte rechtshandelingen dan ook te bekrachtigen.

Tip:
Bezint voor ge begint! Denk als bestuurder goed na over de handelingen die je in het kader van je functie verricht. Bedenk ook dat bepaalde handelingen die voor jou normaal kunnen lijken in het vooruitzicht van een faillissement als verdacht bestempeld kunnen worden. Bij twijfel, niet doen! Houd er ook rekening mee dat zolang de vennootschap nog niet formeel is opgericht, je nog steeds voor eigen beurs handelt. Laat je in ieder geval tijdig voorlichten. Ga eventueel ook de mogelijkheden na om je tegen mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Nog een tip: veilig betalen en ondernemen kan via Bundelpay.

Geef een antwoord